Rutiner – våpensøknad

Rutiner for Søknad om Våpen

Fra 20.10.2008 gjelder følgende rutiner for søknad om våpen:

Alle:

Rutiner for søknad om våpen:

Alle:

Skjemaet «Søknad om tillatelse til å erverve og inneha skytevåpen og våpendeler» sammen med skjemaet «Uttalelse fra skytterlag/pistolklubb» sendes til Bergen Pistolklubb, Postboks 808, 5807 Bergen. Skjemaet «Uttalelse fra skytterlag/pistolklubb» skal fylles ut t.o.m. punktet «I forbindelse med søknad om erverv av FØLGENDE VÅPEN:». Det

SKAL også dokumenteres aktivitet. Dette gjøres ved innsendelse av resultatlister og/eller godkjent treningslogg, sammen med søknadsskjema. I tillegg skal kopi av medlemskort med kvitteringsstempel og kopi av alle våpenkort. Det skal vedlegges en frankert konvolutt påført søkers navn og adresse. Søknader som ikke oppfyller alle overnevnte krav vil ikke bli behandlet.

Skjemaet «Søknad om tillatelse til å erverve og inneha skytevåpen og våpendeler» får man hos politiet og våpenforhandlere. Skjemaet «Uttalelse fra skytterlag/pistolklubb» finner man på klubbens hjemmeside under «Medlem BPK». Etter at nødvendige dokumenter er er sendt i retur fra BPK må søker ta kontakt med sitt lokale politikammer/lensmannskontor for innlevering av søknad. Behandlingstid hos BPK er normalt 1-2 uker.

Legg ved søknaden din e-postadresse.

Førstegangssøkende:

Første gang man søker om våpen kan man

KUN søke om ett våpen med kaliber .22. Søknad kan tidligst sendes til Bergen Pistolklubb 6 måneder etter at man begynte på sikkerhets-kurs. Dersom søknaden sendes før 6 måneder er gått vil den bli returnert, ubehandlet. De obligatoriske treningene må være gjennomført. Dersom man søker våpen innen to måneder etter at man har avsluttet kurs, trenger man ikke å sende inn dokumentasjon på aktivitet. Man mottar ikke medlemskort det året man tar kurs. BPK bekrefter medlemskap.

Før man kan søke om eventuelt nye våpen må bruk av allerede ervervet våpen dokumenteres. Dokumentasjon skal fortrinnsvis være resultatlister, eventuelt med tillegg av godkjent treningslogg. I perioden november til mars, hvor det er få eller ingen konkurranser, kan man dokumentere aktivitet ved hyppige protokollførte treninger. De som har myndighet til å signere protokoll er i hovedsak styremedlemmer og aktive dommere. Det skal gå minst to måneder fra man har ervervet sitt første våpen til man kan søke nye våpen.

Mer informasjon om hvordan å fylle ut skjemaene finner du her: Rettledning for utfylling av søknadsskjema