Rutiner – våpensøknad

Fra 01.04.2021 gjelder følgende rutiner for søknad om våpen:


Før søknader om erverv av våpen sendes til politiet, skal søknaden med vedlegg sendes til BPK for gjennomgang og signering skjemaet «Uttalelse fra skytterlag/lag/klubb ved søknad om erverv av skytevåpen til øvelses- og konkurranseskyting».

Dokumentene skal nå fortrinnsvis sendes til BPK pr. e-post på følgende adresse:
vsoknad@bergenpistolklubb.no.

Alternativt kan søknad sendes til:
Bergen Pistolklubb, postboks 808, 5807 Bergen.
Sendes søknad pr. post skal det legges ved en frankert og selvadressert konvolutt.
Ved innsending av søknad skal konvolutten være påført avsender (din adresse).
Vær oppmerksom på at postboksen fremover bare vil tømmes ca. 1 gang pr. måned. Dette p.g.a. at postboksen vår er flyttet til Nordnes, i forbindelse med nedleggelse av postkontoret.

Generelle regler for søknader:
Nybegynnere:
Første våpen du kan søke om etter gjennomført kurs, er kun en pistol/revolver i kaliber. 22. Kurset består av en teoridel og 10 treninger. Begge deler må være gjennomført før søknad kan sendes. Søknad kan først sendes til klubben 6 måneder etter at teoridelen av kurset er gjennomført.

Gjelder alle:
Før man kan søke om ytterligere våpen må bruk av ervervet våpen dokumenteres. Søknad kan først sendes to måneder etter at man har ervervet sitt første våpen. Det må dokumenteres bruk av våpenet. Fortrinnsvis skal dette være minst to stevner, men i perioder med liten eller ingen stevneaktivitet, godtas treningsaktivitet dokumentert i BPKs aktivitetslogg. Andre typer aktivitetslogger godtas ikke.

Ved søknader om våpen til programmet magnumfelt II, skal det dokumenteres deltakelse i minst ett stevne av typen magnumfelt I og/eller II.

Ved innsending av søknad pr. e-post skal det stå våpensøknad og ditt navn i emnefeltet.
Alle dokumenter skal sendes inn i samme e-post.

Følgende dokumenter skal sendes til klubben:
1. «Uttalelse fra skytterlag/lag/klubb ved søknad om erverv av skytevåpen til øvelses- og
    konkurranseskyting».
    Du fyller kun ut navn på søker, våpentype (pistol, revolver, rifle) og kaliber.
    Skjema sendes som PDF- eller WORD-fil.
    Link til skjema: tilleggsskjema-uttalelse-fra-skytterlag-skytterklubb.pdf

2. Kopi av: ”Søknad om tillatelse til å erverve og inneha skytevåpen og våpendeler”.
    Kan sendes som PDF-fil eller en vanlig type bildefil som JPEG.

3. Kopi av medlemskort hentet fra Rubic-medlem.
    Kan sendes som PDF-fil eller en vanlig type bildefil, som JPEG.

4. Kopi av aktivitet. Resultatlister og utskrift fra aktivitetslogg.
    Kan sendes som PDF-fil eller en vanlig type bildefil, som JPEG.

5. Kopi av våpenkort for våpen du allerede eier.
    Kan sendes som PDF-fil eller en vanlig type bildefil, som JPEG.

6. Kun ved søknader om våpen til dynamisk skyting:
    Vedlegg til våpensøknad – DSSN skal legges ved søknaden.
    Skjemaet skal være signert av leder fra DSSN-gruppen.
    Kan sendes som PDF-fil eller en vanlig type bildefil, som JPEG.

Ved innsending av søknad pr. post skal de samme dokumenter sendes inn.

Søknader som ikke oppfyller alle overnevnte krav vil ikke bli behandlet.

Normal behandlingstid hos BPK, dersom du har sendt inn søknaden korrekt og på e-post, er  1-2 uker. I ferier vil det kunne ta lengre tid. Ikke purr før det har gått minst 4 uker. Før du purrer – sjekk om du har sendt inn all nødvendig dokumentasjon på korrekt måte og at forfalt medlemskontingent er betalt. Purringer gir unødvendig merarbeid for styret og øker behandlingstiden for alle. Du får en kvittering på at søknaden er mottatt, når du sender inn søknaden pr. e-post. Sender du inn søknad pr. post må det påregnes minst 6 ukers behandlingstid.

Mer informasjon om hvordan fylle ut skjemaene m.m. finner du her:
https://bergenpistolklubb.no/medlemsinformasjon/soknad-om-vapen/

Har du ytterligere spørsmål om søknad om våpen – les først informasjonen som ligger på nettsidene våre én gang til. Dersom det fremdeles er noe som du lurer på send spørsmål til: vsoknad@bergenpistolklubb.no.

Trenger du råd i forhold til våpenkjøp: Type våpen, fabrikkmerker, kaliber m.v. – send e-post til: vaapenmester@bergenpistolklubb.no.